Privacy

Welkom bij Lookiddo

1. Gebruik en wijziging van de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden

1.1. Lookiddo is een service van BVBA Joellemo, welke een bedrijf naar Belgisch recht is, met maatschappelijke zetel te Itterbeeksebaan 272, 1701 Itterbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0671.564.652 (hierna ook omschreven als “Lookiddo” “Wij”, “Ons”, “Onze”)

1.2. Lookiddo biedt haar diensten (nader omschreven onder artikel 2 van deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden) aan via de website www.Lookiddo.com (de ‘Site’) en via alle diensten die verder gerelateerd zijn aan de Site.

1.3. In deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden betekent: ‘Ons’ en ‘Wij’: Lookiddo; ‘Gebruiker’ en ‘U’: de natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden de Site betreedt; ‘Account’: het account dat U dient aan te maken op de Site om gebruik te kunnen maken van Onze diensten; ‘Item’: een door de persoonlijke stylist gekozen kledingstuk; ‘box’: een zending van een outfit, bestaande uit verschillende Items;

1.4. Deze pagina bevat de gebruiksvoorwaarden die betrekking hebben op de Site, alsook de privacyverklaring van Lookiddo.

1.5. Door gebruik te maken van deze Site aanvaardt de Gebruiker de hierna volgende Gebruiks en Privacyvoorwaarden.

1.6. Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden voor deze Site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.7. Wij behouden Ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de Gebruiker.

1.8. Titels in deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden worden enkel gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben geen enkele invloed op de interpretatie en betekenis van de Gebruiks en Privacyvoorwaarden.

2. Dienstomschrijving en lidmaatschap

2.1. Onze service is ontworpen om klanten te voorzien van fantastische kleding, die handmatig geselecteerd wordt door onze persoonlijke stylisten op basis van de door U aangegeven stijlvoorkeuren en overeenkomstig met de maten van uw kind.

2.2. Om gebruik te kunnen maken van Onze service, dient U een Account aan te maken door Ute registreren op Onze Site. Zodra U een account aanmaakt, wordt U lid van Onze service. Het aanmaken van deze Account is gratis. U gaat ermee akkoord om correcte, accurate en volledige informatie over Uzelf, welke gevraagd is in het registratieformulier, in te vullen en eventueel bij te werken bij elke wijziging.

2.3. Om een box te ontvangen, zal U gevraagd worden om Lookiddo te voorzien van informatie over de persoonlijkheid van uw kind en diens profiel. U verklaart en garandeert dat deze informatie correct is en dat U over de wettelijke bekwaamheid beschikt om Onze service te gebruiken. U kan onmiddellijk en op elk moment uw Accountgegevens bijwerken (bijvoorbeeld een verandering in Uw factuuradres).

2.4. Het beschermen van de vertrouwelijkheid van Uw Account en wachtwoord, is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder Uw wachtwoord of Account. U gaat ermee akkoord (1) Lookiddo onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van Uw wachtwoord of Account of enige andere schending van de beveiliging, en (2) ervoor te zorgen dat U Uw Account afsluit aan het einde van elk bezoek aan Onze Site. Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Onze kant, zijn Wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van Uw Account en wachtwoord.

2.5. Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U gebruik maken van Onze service, mits toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Indien U jonger bent dan 13 jaar, bent U niet gemachtigd om Onze dienst te gebruiken.

2.6. Het lidmaatschap van Onze service kan op elk moment, zonder opgave van redenen en kosteloos opgezegd worden door een e-mail te sturen naar info@Lookiddo.com waarin U duidelijk stelt Uw lidmaatschap te willen beëindigen.

2.7. Lookiddo kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Uw lidmaatschap opschorten of beëindigen, Uw account deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden verwijderen, onder andere indien Wij menen dat U de gebruiksvoorwaarden van Onze Site niet bent nagekomen, indien U niet gehandeld heeft overeenkomstig de Algemene Voorwaarden of deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden of indien U zich gedurende een periode van zes (6) maanden of meer niet aanmeldt op Uw Account. U erkent dat Wij noch tegenover U, noch tegenover enige derde partij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige beëindiging van Uw toegang tot Onze Site of voor het verwijderen van enige informatie of documenten gerelateerd aan Uw Account. Wij zijn ook niet gehouden om dergelijke informatie of documenten gerelateerd aan Uw Account aan U ter beschikking te stellen vooraleer wij Uw lidmaatschap beëindigen.

2.8. Elk vermoeden van fraude, misbruik of illegale activiteiten kan aanleiding geven tot de beëindiging van Uw account en desgevallend tot doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

3. Gebruikersgedrag

3.1. Alle informatie, in welke vorm dan ook, zoals, maar niet beperkt tot video’s, afbeeldingen, tekst, software, muziek, geluid, … in verband met Onze service die U plaatst op sociale media, verstuurt via e-mail of op eender welke andere manier publiek maakt, gebeurt op Uw eigen verantwoordelijkheid.

3.2. U gaat ermee akkoord Onze service en onze Site niet te gebruiken om:

• inbreuk te maken op (intellectuele) eigendomsrechten;
• virussen te verspreiden;
• computercodes, bestanden of programma’s te onderbreken, vernietigen of beperken in functionaliteit;
• inbreuk te maken op de privacy of veiligheid van een persoon;
• ongevraagde of ongeoorloofde reclame te verspreiden zoals promotiemateriaal, commerciële activiteiten, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, wedstrijden of enig elke andere vorm;
• onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, intimiderende, onrechtmatige, gewelddadige, lasterlijke, vulgaire, obscene, pornografische, lasterlijke, racistische, anderszins verwerpelijke of naar het oordeel van Lookiddo aanstootgevende handelingen te stellen of dergelijk materiaal te verspreiden;
• een andere persoon te beperken of verbieden Onze service te gebruiken of genieten, of die gebruikers blootstellen aan eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

3.3. Verder is het U niet toegestaan om:zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een valselijk profiel aan te maken of een verwantschap met een vals persoon of entiteit;

• Onze service, servers of netwerken verbonden met Onze service te belemmeren of verstoren, of regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan deze dienst te overtreden;
• zich in te schrijven met persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 18jaar;
• e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers te verzamelen en gebruiken;
• goederen of diensten te adverteren of aan te bieden voor enig zakelijk doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan om te verkopen of te kopen;
• elke criminele activiteit te bevorderen of promoten of (educatieve) informatie te verstrekken over onwettige activiteiten;
• materiaal of informatie te verkrijgen of trachten te openen via middelen die niet voor dat doel beschikbaar werden gesteld.

3.4. Lookiddo behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt.

4. Commercieel gebruik van onze service

4.1 Onze service en Site dienen enkel en alleen voor Uw persoonlijk gebruik.

4.2 Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld of U hiervoor specifiek gemachtigd bent, gaat U ermee akkoord niets van Onze service, het gehele gebruik van Onze service of de toegang tot Onze service te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, kopiëren, wijzigen, verkopen, wederverkopen, te exploiteren of te uploaden voor commerciële doeleinden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Onze service en de Site worden beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Enkel indien voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan door Lookiddo, mag U niets geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, afgeleide werken op basis van service distribueren of creëren, met uitzondering van Uw eigen gebruikersinhoud.

5.2 Uw gebruikersinhoud betreft alle informatie die U zelf ingevuld heeft over u en uw kind tijdens het registratieproces, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kledingstijlvoorkeur, maten, …

5.3 De ondernemingsnaam, logo en de huisstijl zijn merken die Lookiddo toebehoren (gezamenlijk de "Lookiddo Handelsmerken"). Andere Lookiddo producten, servicenamen en logo's die gebruikt en getoond worden via de service kunnen geregistreerde merken zijn die toebehoren aan hun respectievelijke eigenaars, die mogelijks verbonden zijn met of aangesloten zijn bij Lookiddo.

5.4 Niets in deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden mag worden beschouwd als toekenning, implicatie, uitsluiting, licentie of recht om een van de Lookiddo Handelsmerken getoond via Onze Site en/of service te gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill gegenereerd uit het gebruik van Lookiddo Handelsmerken kan enkel verleend worden via Onze exclusieve toestemming. 

5.5 In verband met Uw gebruik van Onze service zult U niet deelnemen aan, of gebruik maken van datamining of soortgelijke gegevens verzamelen via bepaalde extractiemethoden. Elk gebruik van Onze service anders dan hierin specifiek en uitdrukkelijk toegestaan is strikt verboden.

5.6 De technologie die aan de service gelinkt is of specifiek in verband daarmee verspreid wordt, is eigendom van Lookiddo en/of Onze partners. U gaat ermee akkoord niets te kopiëren, wijzigen, een afgeleide ervan te bewerkstelligen, onderdelen uiteen te halen of de broncode trachten te ontdekken, verkopen, overdragen, in sublicentie geven of enig gebruikersrecht op Onze Site over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn exclusief voorbehouden aan Lookiddo en/of diens partners.

5.7 Lookiddo respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en Wij vragen aan de gebruikers van Onze Site en Onze klanten hetzelfde te doen. Als U van mening bent dat er op een of andere wijze een inbreuk werd gemaakt op een U toebehorend intellectueel eigendomsrecht, dient U deze inbreuk aan Ons te melden overeenkomstig de hieronder beschreven procedure.

5.8 Lookiddo zal Uw klacht te goeder trouw verwerken en onderzoeken. U kunt een vermeende schending van een intellectueel eigendomsrecht melden via mail naar info@Lookiddo.com

5.9 Een rechtsgeldige melding moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendom;
• Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• Een beschrijving van Uw met intellectueel eigendomsrecht beschermd werk waarvan U beweert dat Wij/een gebruiker van Onze service het overtreden;
• Een beschrijving van het materiaal dat wordt overtreden, met voldoende detail zodat We het kunnen terugvinden binnen Onze service;
• Een verklaring dat U oprecht meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door het intellectuele eigendomsrecht van de eigenaar, zijn licentiehouder of de wet;
• Een verklaring dat de door U meegedeelde informatie accuraat is en dat U de eigenaar bent van het intellectuele eigendomsrecht of tenminste bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten.

6. Websites van derden

6.1 Door Ons goedgekeurde derden kunnen Onze service aanbieden, of zij kunnen links naar Onze Site, service of andere zaken aanbieden op bepaalde bronnen en sites op het Internet. Lookiddo heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen en is daardoor niet verantwoordelijk voor dergelijke sites of bronnen. Bovendien verleent Lookiddo geen goedkeuring tot dergelijke sites en bronnen. Lookiddo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies (beweerdelijk) veroorzaakt door of in verband met het gebruik van goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites of bronnen.

6.2 Zonder Onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag U (een deel van) onze Site niet op Uw eigen website of op die van een andere persoon plaatsen. U mag daarentegen wel een link op Uw website naar de homepage van onze Site plaatsen onder de volgende voorwaarden:

• U doet dit op een eerlijke en legale manier;
• U beschadigt onze reputatie niet en maakt er geen misbruik van;
• Tenzij U daar uitdrukkelijke toestemming voor gekregen heeft van Ons, geeft U geen enkele garanties of verklaringen over Ons, Onze service of Onze producten;
• U zegt geen onjuiste, misleidende, denigrerende of beledigende dingen over Ons, Onze service of Onze producten;
• Tenzij het effectief zo is, of indien U daar uitdrukkelijke toestemming voor gekregen heeft van Ons, mag u niet zeggen, noch suggereren dat wij Uw website onderschrijven of er mee geassocieerd zijn.

7. Afwijzing van garanties

7.1 Het gebruik van de dienst is steeds op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een “als beschikbare” basis. Lookiddo geeft geen enkele garantie dat (1) de service aan Uw eisen zal voldoen, (2) de service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (3) de kwaliteit van de kleren, producten, diensten, informatie of ander materiaal aangekocht via de service volledig aan Uw verwachtingen zal voldoen.

7.2 We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de toegang tot de Site tijdelijk of voor altijd geschorst of ingetrokken wordt, met of zonder voorafgaande kennisgeving voor welke reden dan ook, daarin begrepen maar niet beperkt tot updates aan de Site.

7.3 We garanderen niet dat de Site compatibel zal zijn met al Uw hardware en software. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan, virussen of andere codes die invloed kunnen hebben, software of andere gegevens ten gevolge van Uw toegang tot of het gebruik van de Site.

8. Gebruikersgeschillen

Alleen U bent verantwoordelijk voor interacties met andere gebruikers in verband met Onze service en Lookiddo zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dit verband hebben. Lookiddo behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enige wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen U en een andere gebruiker van Onze service.

9. Privacy

9.1 Doordat de Gebruiker het registratie- en bestelproces doorloopt, verzamelt Lookiddo persoonlijke gegevens van de Gebruiker en diens kind, zoals: naam, geboortedatum, uiterlijke kenmerken, kledingmaten, adres, telefoonnummer, e-mailadres,… Zoals hoger aangegeven, zal Lookiddo ook financiële gegevens van de Gebruiker verzamelen, zoals het kredietkaartnummer en/of het bankrekeningnummer. Door het registratie- en bestelproces af te ronden, verleent U Ons de uitdrukkelijke toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden alsmede onze Privacy Statement.

9.2 Lookiddo zal de persoonsgegevens van de Gebruiker enkel gebruiken voor zover als nodig om Onze diensten performant te kunnen verrichten. Lookiddo zal de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meedelen aan derden (tenzij aan geassocieerde partners) zonder de toestemming van de Gebruiker. Lookiddo houdt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bij voor zover als nodig voor de verwezenlijking voor de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt werden. Dit houdt, naast het leveren van Onze service, ook marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantenrelatie in.

9.3 Lookiddo verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en met haar Privacy Statement.

9.4 U heeft het recht om toegang tot en correctie van Uw persoonlijke gegevens in Onze bestanden te vragen. U heeft het recht om Uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik en zo vaak als nodig aan te passen op Onze Site. Indien U assistentie nodig heeft of vragen heeft aangaande uw toegang tot of het aanpassen van Uw persoonlijke gegevens, kunt U Onze klantendienst per e-mail contacteren op info@Lookiddo.com.

10. Overige

10.1 Alle overeenkomsten waarop deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten en alle vorderingen die voortvloeien uit de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden, het gebruik van onze service en onze Site, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden zijn onderworpen, alsook alle geschillen met betrekking tot het gebruik van Onze service en Onze Site, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken ?

10.3 Indien (een deel van) enige bepaling van deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden nietafdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

10.4 Het niet opeisen van een recht onder deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden of het niet toepassen van een sanctie door Lookiddo houdt geenszins een afstand van recht in.

Vragen? Zorgen? Suggesties?

Neem contact met ons via info@Lookiddo.com om eventuele schendingen van deze voorwaarden temelden of indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van Onze service.