Algemene voorwaarden

Lookiddo is een service van BVBA Joellemo
Itterbeeksebaan 272, 1701 Itterbeek
Ingeschreven in het rechtspersoon register te Brussel onder nummer 0671.564.652

Internet: www.lookiddo.com
E-mail: info@lookiddo.com

Management: Ellen Schoonjans

 

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. De algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld, gelden zowel voor de website www.lookiddo.com als voor aanbiedingen, bezorging en service. Afwijkende voorwaarden worden niet als zodanig erkend, tenzij Lookiddo hiermee expliciet schriftelijk akkoord is gegaan.

1.2. De algemene voorwaarden verplichten en machtigen klanten exclusief. Een klant zoals gedefinieerd volgens de onderstaande bepaling is elke natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat wegens redenen die overwegend noch commercieel van aard zijn noch betiteld kunnen worden als betrekking hebbende op een zelfstandige onderneming. Consumenten zullen in het vervolg als klanten aangeduid worden.

2. VOORWOORD

2.1. Lookiddo is een online dienstverlener die het voor geïnteresseerde partijen mogelijk maakt om individuele informatie over een specifieke persoon en diens smaak wat betreft kindermode te verschaffen door middel van een enquête of andere modaliteiten. Op basis van deze informatie over de klant stelt Lookiddo outfits voor de klant samen die uit verscheidene kledingstukken bestaat en in een box met de post verstuurd worden. De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van de outfits ligt exclusief bij Lookiddo. Na het samen stellen van de outfits ontvangt de klant een mail met het totaalbedrag van alle kledingstukken. Enkel na betaling van het totaalbedrag zullen de outfits verstuurd worden. De klant gaat er aldus mee akkoord dat Lookiddo een individuele selectie kleding voor zijn/haar kinderen samenstelt en toestuurt. De klant weet op voorhand niet welke kledingstukken hij/zij zal ontvangen.

2.2. Lookiddo behoudt zich het recht om constant afzonderlijke aspecten van diens service te vernieuwen en aan te passen en, indien nodig, deze te beperken.

2.3. Lookiddo behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door onderdelen te verwijderen, te vervangen, dan wel toe te voegen. Iedere bestelling is aan deze voorwaarden, die vanaf de ingangsdatum in werking treden tenzij een wijziging van deze voorwaarden om juridische of regelgevende redenen een onvermijdelijke vereiste is (in dat geval zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden ook gelden voor bestellingen die reeds geplaatst zijn voor deze van kracht ging) onderhevig.

3. REGISTRATIE BIJ LOOKIDDO

3.1. Om gebruik te kunnen maken van Lookiddo’s internet-service is het noodzakelijk dat men zich registreert voor Lookiddo’s online systeem. De klant moet een geldig e-mailadres invullen en een wachtwoord instellen bij diens registratie. De verantwoordelijkheid zich ervan te verzekeren dat er hierbij geen rechten van derden geschonden worden, ligt volledig bij de klant. De klant is verplicht zijn persoonlijke login-gegevens privé te houden en ongeautoriseerde derde partijen ervan te weerhouden hiertoe toegang te bemachtigen.

3.2. Registratie is kosteloos. Er bestaat geen recht tot lidmaatschap van Lookiddo. Lookiddo behoudt zich het recht de registratie aan extra voorwaarden te onderwerpen (bv. een gegevens check). De klant verplicht zich ertoe diens informatie accuraat en in de vereiste vorm prijs te geven bij diens registratie. Tijdens een actief lidmaatschap van Lookiddo dienen veranderingen van de ingevulde gegevens onverwijld en zonder verzoek van Lookiddo te worden doorgegeven. Ongeacht een succesvolle registratie, is er geen enkele inherente juridische claim met betrekking tot het gebruik van de aangeboden service mogelijk.

3.3. De klant is verplicht een e-mailadres op te geven aan Lookiddo. Lookiddo is gerechtigd relevante verklaringen de klant op dit e-mailadres te doen toekomen, tenzij er in juridisch of contractueel opzicht een meer bindende vorm van communicatie vereist is.

3.4. De klant verleent Lookiddo het recht om hem telefonisch of via een andere vorm van communicatie te contacteren voor het finaliseren van een contract.

3.5. De klant is alleen gerechtigd de internet services van Lookiddo te gebruiken door middel van de gebruikelijke programma’s (zoals internetbrowsers) of, indien nodig, met door Lookiddo verschafte software. Onrechtmatig gebruik bestaat specifiek uit toegang via geautomatiseerde software (bv. gecodeerde programma’s). Dit is specifiek van toepassing wanneer de gebruikte software dient voor het genereren of verzamelen van specifieke gegevens.

3.6. Het is verboden om inhoud van webpagina’s van Lookiddo te kopiëren of in enig ander opzicht te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van Lookiddo vooraf.

4. SLUITEN VAN EEN CONTRACT

4.1. Een voorstel tot kopen wordt door de klant in werking gesteld wanneer een bestelling geplaatst wordt door de betreffende knop te activeren. Dit voorstel is bindend voor de klant gedurende vier weken. Lookiddo behoudt zich het recht om een voorstel van een klant zonder opgaaf van redenen te weigeren. Een bevestigingsmail van Lookiddo betekent geen akkoord met het betreffende aankoopvoorstel. Dit dient uitsluitend ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Het voorstel is pas door Lookiddo geaccepteerd wanneer dit bevestigd is of wanneer de artikelen door Lookiddo zijn verzonden. Een mail van verzending zal worden verzonden naar de klant.

4.2. De klant verleent Lookiddo eenzijdig het recht tot machtsbepaling aangaande de artikelen. Dit houdt in dat de selectie artikelen die naar de klant zal worden verzonden exclusief toebehoort aan Lookiddo en waarbij elk postpakket, als algemene regel, artikelen zal bevatten met een maximale waarde van € 1000. De afzonderlijke prijs van ieder artikel staat vermeld op de bij het postpakket bijgesloten prijslijst.

4.3. Het koopcontract, opgesteld volgens paragraaf 4.1 en 4.2, wordt bindend op het moment dat de klant het totaalbedrag van het pakket betaald heeft. Artikelen die niet door de klant binnen de proefperiode worden teruggezonden naar Lookiddo gelden als zijnde aanvaard. De proefperiode bedraagt 7 dagen. Stilzwijgen geldt als instemming overeenkomstig de bepalingen geldend in het burgerlijk wetboek. Artikelen die de klant niet wenst te houden, kunnen binnen de proefperiode kosteloos en zonder bijkomende beperkingen worden teruggezonden en zullen worden terug betaald binnen de 14dagen. De klant wordt, indien mogelijk, gevraagd om het bijgesloten retourformulier en retouretiket te gebruiken. Het recht op herroeping zoals geformuleerd in paragraaf 8 van dit document blijft van toepassing.

4.4. Lookiddo verzamelt of gebruikt waarschijnlijkheidswaarden met als doel, de reden, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele verbintenis die, inter alia, gebruik maakt van adresgegevens, te bepalen.

5. BEZORGING EN RETOUR

5.1.  Zowel de bezorging als het retourneren van artikelen is kosteloos voor de klant. Het bezorgen van artikelen geschiedt in de regel binnen 10 tot 14 werkdagen nadat de klant zijn bevestigingsmail heeft ontvangen en de betaling door Lookiddo werd ontvangen. Dit wil zeggen dat wanneer de klant een box bestelt deze een mail ontvangt ter bevestiging van de bestelling. Nadien krijgt de klant een mail met de vraag tot betalen, na ontvangst van de betaling zal de box verzonden worden.

5.2.  Lookiddo maakt gebruik van de bezorgdiensten via een postorderdienst. Momenteel levert Lookiddo enkel in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

5.3.  Klanten wordt gevraagd het bijgesloten retouretiket te gebruiken wanneer zij een pakket retourneren. Lookiddo aanvaart geretourneerde artikelen alleen met de originele aangehechte labels en de barcode van Lookiddo. In het geval dat een klant van zijn herroepingsrecht, in overeenkomstig met artikel 8 van de algemene voorwaarden, gebruik wil maken, is deze bij wet verplicht Lookiddo te compenseren voor een eventueel waardeverlies, bij beschadigingen van gelijk welke aard.

6. AANKOOPBEDRAG EN BETAALWIJZE

6.1.  De klant ontvangt bij de bezorging van de artikelen een brief met daarop ook de prijslijst. De daarop bepaalde prijzen zijn de uiteindelijke prijzen, inclusief de relevante BTW en andere prijsaspecten. Er zijn geen extra kosten voor bezorging van toepassing.

6.2.  De klant betaalt eerst het totaal bedrag van de box voordat deze verstuurd wordt. Pas wanneer Lookiddo de betaling ontvangen heeft zal de box verzonden worden.

6.3.  Lookiddo biedt de klant verschillende betaalwijzen. Lookiddo behoudt zich het recht om geen afzonderlijke betaalwijze aan te bieden of deze slechts aan te bieden voor specifieke bestellingen.

6.4.  Betaling van het gefactureerde bedrag moet binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.

6.5. Alle procedures gerelateerd aan gegevens (bv. verzameling, verwerking en overdracht) worden uitgevoerd in lijn met de wettelijke bepalingen. Gegevens die van belang zijn voor zakelijke transacties worden opgeslagen en doorgestuurd naar door ons toevertrouwde serviceproviders wanneer dit nodig is voor het verwerken van een bestelling.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALING

7.1.  Garantie wordt verleend overeenkomstig Defects Liability Law.

7.2.  De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Uitgezonderd van deze bepaling zijn claims aangaande fysiek letsel en levensbedreigend letsel, schade aan de gezondheid of als resultaat van een schending van een kernelement van het contract (kardinale plicht) evenals aansprakelijkheid voor overige schade die het resultaat is van intentionele dan wel grove nalatigheid door Lookiddo, diens juridische vertegenwoordigers of overige personen in dienst. Onder kernelementen van het contract worden die elementen verstaan, die van belang zijn het doel van het contract te vervullen.

7.3.  In het geval van een schending van een kernelement van het contract is Lookiddo slechts aansprakelijk voor schade die representatief is voor het contract en te voorzien in de zin, dat deze veroorzaakt zijn door nalatigheid, uitgezonderd claims van de zijde van de klant met betrekking tot levensbedreigend letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

7.4.  De beperkingen zoals omschreven in paragraaf 7.2 en 7.3 gelden ook voor de juridische vertegenwoordigers en derde personen in dienst van Lookiddo, in het geval er claims direct tegen hen zijn gericht.

8. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing, na goedkeuring van de verzending door de klant (paragraaf 4.3).

8.1.  Herroepingsrecht U bent gerechtigd dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. Uw herroepingsrecht geldt 14 dagen, ingaande op de dag dat u of een aangewezen derde partij die niet de overbrenger was, respectievelijk de artikelen heeft aanvaard. De termijn gaat pas in nadat de koopovereenkomst, na goedkeuring van de verzending, bindend geworden is. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons op de hoogte te stellen (Lookiddo, Itterbeeksebaan 272, 1701 Itterbeek, Phone: +32 499.57.91.47 Email: info@lookiddo.com) middels een uitdrukkelijk en ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, of per mail) over uw besluit het contract te annuleren. U kunt ook gebruikmaken van de bijgesloten voorbeeldbrief, maar dit is niet verplicht. Om te voldoen aan de termijn voor annuleringen is het voldoende ons op de hoogte te stellen dat u gebruik wil maken van uw herroepingsrecht voor de termijn voor annuleren verstreken is

8.2.  Opzeggingen In het geval van het annuleren van dit contract zijn we verplicht onmiddellijk alle voordien ontvangen betalingen te restitueren, inclusief kosten voor de bezorging (exclusief bijkomende kosten die het resultaat zijn van een afwijkende wijze van bezorging die u in plaats van de aangeboden reguliere en goedkoopste wijze van bezorging heeft gekozen), binnen ten laatste 14 dagen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd ten aanzien uw annulering van het contract. We zullen eenzelfde betaalmethode gebruiken als die u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie om u te restitueren, tenzij anders met u overeengekomen. Onder geen geval zullen we u extra kosten in rekening brengen voor de restitutie. We kunnen restitutie weigeren totdat wij de artikelen retour hebben ontvangen of totdat u kunt bewijzen de artikelen te hebben teruggestuurd, afhankelijk van wat ons het eerst bereikt. U bent verplicht de artikelen onmiddellijk te retourneren binnen uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de annulering van het contract. Aan deze termijn wordt voldaan indien de artikelen verzonden of in persoon zijn teruggebracht voor de 14 dagen zijn verstreken. De kosten voor het retourneren zullen door Lookiddo worden betaald. U bent slechts verantwoordelijk voor het betalen van enig waardeverlies van de artikelen als gevolg van handelen dat onredelijk is voor het beoordelen van de artikelen op kwaliteit, eigenschappen en gebruik. Lookiddo aanvaart geretourneerde artikelen alleen met de originele aangehechte labels en de barcode van Lookiddo. De klant is bij wet verplicht Lookiddo te compenseren voor een eventueel waardeverlies, bij beschadigingen van gelijk welke aard.

9. GEGEVENSBESCHERMING

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de richtlijnen van de Belgische wetgeving. Voor meer informatie aangaande de instemming van de klant en aangaande het verzamelen, het verwerken en het gebruik van gegevens, verwijzen we u naar de privacy-richtlijnen die te allen tijde ingezien kunnen worden op we website van Lookiddo via het menu-onderdeel “Privacy”.

10. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN AAN DERDE PARTIJEN

Lookiddo behoudt zich het recht om alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract volledig of gedeeltelijk over te dragen aan derde partijen. In het geval van een dergelijke gedeeltelijke of volledige overdracht van rechten en verplichtingen aan een derde partij, is de klant bevoegd het contract ten tijde van de overdracht te annuleren.

11. BESCHIKKING VAN VORDERINGEN OP DERDEN

De klant verleent Lookiddo toestemming om enige uitstaande schulden over te dragen aan een derde partij met als doel deze te innen (“Incasso”).

12. LAATSTE BEPALING

12.1.  Bij overeenkomsten tussen Lookiddo en klanten, is het Belgisch recht van toepassing.

12.2.  Deze algemene voorwaarden blijven van kracht voor alle overige artikelen in het geval dat afzonderlijke paragrafen niet meer gelden. Wettelijke bepalingen vervangen alle paragrafen die niet meer van kracht zijn. In het geval dit een onredelijke bezwaring inhoudt voor een van de partijen, zijn de algemene voorwaarden als geheel niet meer van kracht.

12.3.  Link naar het online platvorm van de Europese Commissie voor conflicten: www.ec.europa.eu/consumers/odr  (volgens de regelgeving voor conflicten ter betrekking tot online consumenten relaties).